May ilang mga talata sa Bibliya na tumutukoy sa pagdanas ng magandang pakiramdam at kasiyahan (haimbawa: Awit 16; Kawikaan 17:22; at Kawikaan 15:13). Si Jacob ay nagsagawa ng pinakamahalagang kapasyahan niya sa buhay: "Kung si Esau ay darating sa kinabukasan, kinakailangang makipagkasundo ako sa Diyos ngayong gabi.!" Wasakin mo ang kapangyarihan ng mga pangako ng kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya sa nakahihigit na kasiyahan na masusumpungan sa mga pangako ng Diyos. Mabuti pang mawala ang iyong kamay kaysa mahulog ka sa impierno na buo ang katawan. Hindi natin kayang kitain ang ating kaligtasan. Itigil. Ang ating tungkulin ay nagmumula sa Kanyang tangkain. Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). Ang sigaw sa hatinggabi , na maituturing na … Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. Ito ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga makasalanan sa sumpa nito. Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. “Pinagpala … Hinanap natin ang ating kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin silang higit na mahalaga kaysa Diyos. Acne. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Ang salitang “impiyerno” ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus mismo ang nagsasalita. Nguni’t angkop ba ang pangako sa sinumang nakaaalam o nakababasa nito? Study the Inner Meaning Chapter summary. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman. Simulan mong ilagak ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus. (I Mga Taga Corinto 10:31). Pagbulay-bulayan ang katotohanan ng 1 Corinto 6:12. John Piper is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. Mga mapagpaimbabaw! It is God’s plan for preserving us and bringing us safely to glory. (Marcos 9:43, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga diyus-diyusan (Mga Taga Roma 1:21-23). For 33 years, he served as pastor of Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. Higit na mabuting mapunta ka sa langit na putol ang iyong mga paa kaysa dalawa ang paa mo ngunit ihahagis naman sa impierno. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. (Mga Awit 37:4, 5, Magandang Balita Biblia) Ang Mag-Isang Buhay: Ang Mga Lihim ng Katuparan; Hits: 2151 . Mga Awit 37:4-5. Pakilagay ang sumusunod na pahayag sa lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper. Malulubos pa ang pag-asang ito ng mga lingkod ng Diyos kung hahanapin nila sa Kaniya ang kaligayahan sa buhay at kung itataguyod nila ang malinis na pamumuhay (Awit 37:4-6 New International Reader’s Version). Sa gayon, papawiin niya ang inyong mga kasalanan ... (Mga Gawa 3:19), Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka ... (Mga Gawa 16:31). Is this recording useful? Tagalog Bible: Exodus. Ang pagwawalang-bahala natin sa babalang ito ay isang malaking pakikipagsapalaran. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. Ang pinakadakilang pagtatanghal ng kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uugat sa malalim na pagkalugod ng Kanyang mga nilalang sa kabuuan Niya bilang Diyos. At sinumang lumait sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. ), "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." (Mateo 5:30, si Jesus ang nagsasalita), Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Mga Awit 37:4. Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, naging matindi ang ating pagtanggi sa Diyos bilang tanging kayamanang nakapagbibigay ng buo at tunay na kasiyahan (Mga Taga Efeso 2:3). At ang salitang ito ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo. 24 videos Play all 42 Ang Magandang Balita ayon kay LUCAS Magandang Balita Biblia; Lucas 16 - Duration: 7:07. (Mga Awit 37:4). Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay; kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. People's Missionary Church Calaba. Langis ng olibo, ang nakakatulad at nakakawangis, sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid, umaagos ito't nababasâ pati ang suot na damit. Dahil dito, makatarungan ang Diyos sa hindi Niya pagpahintulot sa atin na tamasahin ang Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas 1:4-5). Kung tayo ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan ng Diyos para sa atin kay Jesus, Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat. Ang salitang “impiyerno” ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus mismo ang nagsasalita. Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. (Mateo 10:28, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mata mo ang magiging dahilan ng pagkakasala mo, dukitin mo at itapon. Ninanais mo ba ang uri ng kaligayahan na nag-uugat sa kasiyahan mo sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus? Katulad din nito'y hamog sa umaga, sa Bundok ng … Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid! Alam mo ba na ipinag-uutos ng Diyos ang ating kasiyahan? Mga Awit 37:4 Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Higit na mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit ibubulid sa impierno. Ang “pananampalataya” ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin kay Jesus. Julian Duckworth . Dahil dito, makatarungan ang Diyos sa hindi Niya pagpahintulot sa atin na tamasahin ang Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. What does LUKE 6:38 mean? “Igagawad sa kanila ang walang hanggang kaparusahan at hindi sila tatanggapin sa harapan ng Panginoon at sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan” (II Mga Taga Tesalonica 1:9). As you resolve to grow and change this year, remember that good intentions without diligence will fail. 11. "Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan" (Awit 37:4). (Awit 37.3) Trust ay nangangahulugan na suko, magbigay ng sama-sama. Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. Mayroong 40 larawan kasama ng audio-visual sa mg Bibliyang katuruan, kasama ang Bibiyang pananaw mula sa paglikha hanggang kay Kristo, at mga katuruan para sa buhay Kristyano. Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan … (Mga Taga Roma 6:23). Kung nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God. Ninanais mo ba ang uri ng kaligayahan na nag-uugat sa kasiyahan mo sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus? Panalangin ng Paghingi ng KapatawaranAwit# Sam. Mga Awit 37:3-4. (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God. Mabuti pang iisa ang matang pumasok sa buhay kaysa dalawa ang mata ngunit mabubulid naman sa apoy ng impierno.